Słownik terminów

Hałas w środowisku

Oznacza niepożądane lub szkodliwe dźwięki spowodowane przez działalność człowieka w środowisku zewnętrznym w tym także hałas emitowany przez środki transportu, ruch drogowy, ruch kolejowy, ruch lotniczy oraz hałas wynikający z działalności przemysłowej. Prawo ochrony środowiska definiuje hałas jako dźwięki o częstotliwościach z zakresu od 16 HZ do 16000 Hz.


Decybel (dB)

Logarytmiczna jednostka miary (zwykle ciśnienia akustycznego, natężenia lub mocy akustycznej) równa 1/10 bela.


Wskaźnik hałasu

Oznacza wielkość fizyczną stosowaną do określenia hałasu w środowisku, która ma związek ze szkodliwym skutkiem oddziaływania hałasu.


LAeq

Równoważny poziom dźwięku A wyrażony w decybelach (dB).


LAeq D

Równoważny poziom dźwięku A wyrażony w dB dla pory dnia (przedział czasu od godz. 600 do godziny 2200).


LAeq N

Równoważny poziom dźwięku A dla pory nocy (przedział czasu od godziny 2200 do godz. 600).


LDWN (LDEN)

Długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w dB, wyznaczony w ciągu wszystkich dób w roku uwzgledniający porę dnia (przedział czasu od godz. 600 do godziny 1800), pory wieczoru (przedział czasu od godz. 1800 do godziny 2200), pory nocy (przedział czasu od godz. 2200 do godziny 600).


LN

Długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w dB wyznaczony w ciągu wszystkich nocy w roku (okres doby od godziny 2200 do godziny 600).


Wskaźnik M

Wskaźnik określający priorytetowość zadań w ramach Programu Ochrony Środowiska przed Hałasem. Sposób wyznaczony wskaźnika M został określony w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 października w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinien odpowiadać program ochrony środowiska przed hałasem (Dz. U. Nr 179, poz. 1498).


Mapa emisyjna

Mapa akustyczna charakteryzująca hałas emitowany z autostrady bez uwzględnienia rzeźby terenu, istniejących obiektów oraz przeszkód terenowych.


Mapa imisyjna

Mapa stanu akustycznego środowiska kształtowanego przez hałas emitowany z autostrady z uwzględnieniem rzeźby terenu, przeszkód terenowych, ekranów akustycznych.


Mapa wrażliwości hałasowej obszarów

Mapa akustyczna przedstawiająca rozkład dopuszczalnych poziomów hałasu na obszarze wokół autostrady płatnej A1 w zależności od sposobu zagospodarowania terenu i jego funkcji.


Mapa terenów zagrożonych hałasem

Mapy akustyczne przedstawiające izofony i obszary przekroczeń dopuszczalnej wartości wskaźników LDWN i LN w otoczeniu autostrady.


Mapy rozkładu przestrzennego wskaźnika M

Mapy akustyczne przedstawiające izofony i obszary przekroczeń dopuszczalnej wartości wskaźników LDWN i LN w funkcji gęstości zaludnienia i wielkości przekroczeń.