Metodyka

Głównym celem realizacji map akustycznych zgodnie z transponowanymi do przepisów prawa krajowego obowiązkami ustanowionymi przez Dyrektywę 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego oraz Rady odnoszącymi się do oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku (Dz.U. WE L 189 z dnia 18 lipca 2002 r., Rozdział 15 Tom 07 P. 101 - 115), jest monitorowanie stanu klimatu akustycznego w otoczeniu znaczących źródeł hałasu. Wprowadzone przepisy unijne ujednolicają metodę wyznaczania wspólnych wskaźników oceny, wprowadzają harmonogram opracowywania map akustycznych a także programów ochrony środowiska przed hałasem.

W celu właściwego interpretowania wyników sporządzonych map akustycznych należy pamiętać o kilku podstawowych cechach ww. opracowania:

 • Wymagane zgodnie z Dyrektywą 2002/49/WE dokumenty są opracowaniami strategicznymi. Strategiczne mapy akustyczne oznaczają mapę opracowaną dla ogólnej oceny narażenia na hałas pochodzący z różnych źródeł na danym obszarze lub dla hałasu prognozowanego dla danego obszaru.
 • Przedstawione w mapach akustycznych wyniki zasięgu i skali oddziaływania hałasu uzyskuje się metodami obliczeniowymi wskazanymi przez Dyrektywy 2002/49/W.
 • Stosowane w analizach map akustycznych wskaźniki uśredniające zjawiska akustyczne w ciągu roku służą do prowadzenia długookresowej polityki (min. 5-cio letniej) w zakresie ochrony przed hałasem.
 • Okres roczny dla którego wyznaczana jest wartość poziomu długookresowego definiuje się jako rok kalendarzowy uwzględniający zmienność emisji dźwięku w odniesieniu do przeciętnych warunków meteorologicznych. Dlatego też wśród danych, na których podstawie określa się skalę emisji oraz propagacji hałasu znajdują się:
  • wyniki badań Generalnego Pomiaru Ruchu realizowanego przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Na podstawie tych badań określa się między innymi Średni Dobowy Ruch Roczny definiowany jako liczbę pojazdów silnikowych przejeżdżających przez dany przekrój drogi w ciągu 24 kolejnych godzin, średnio w ciągu jednego roku.
  • ocena zmienności warunków meteorologicznych określająca procent warunków sprzyjających rozprzestrzenianiu się fal akustycznych dla poszczególnych pór doby (pory dziennej, wieczornej, nocnej) oszacowana na podstawie dostępnych danych meteorologicznych z ostatniego dziesięciolecia.
 • Stosowane w analizach map akustycznych wskaźniki wyznaczono metodą obliczeniową na podstawie parametrów wejściowych określających moc źródeł hałasu (w przypadku Autostrady są to pojazdy) oraz ich roczną aktywność w okresie doby z podziałem na porę dnia, wieczoru i nocy. Dodatkowo w ramach obliczeń zastosowano korekty dot. zmienności warunków meteorologicznych sprzyjających rozprzestrzenianiu się fal akustycznych w wymienionych 3 okresach doby.
 • Mapa akustyczna stanowi opracowanie wielowarstwowe - sporządzona dokumentacja nie odnosi się jedynie do prognozowanego zasięgu hałasu, lecz uwzględnia w swojej treści a także w formie przygotowanego modelu obliczeniowego większość aspektów charakteryzujących obszar podlegający badaniom. Między innymi w ramach sporządzania map akustycznych dokonuje się dokładnej inwentaryzacji najbliższych terenów podlegających ochronie akustycznej, w tym sposobu i skali ich zagospodarowania. Na potrzeby dokładnego odzwierciedlania rzeczywistych warunków rozprzestrzeniania się dźwięku dokonuje się również inwentaryzacji rodzaju oraz ukształtowania powierzchni objętego badaniem obszaru np. w celu określenia stopnia pochłaniania / odbijania fali akustycznej.
 • Na podstawie uzyskanych wyników analiz obliczeniowych w mapach akustycznych opracowywane są Programy ochrony środowiska przed hałasem.
 • Program ochrony środowiska przed hałasem jest dokumentem strategicznym, określającym cele oraz zakres możliwych do podjęcia środków ograniczających ponadnormatywne oddziaływanie akustyczne określonych źródłem hałasu dla których sporządzono mapy akustyczne. Rezultatem wykonania wskazanych działań w programie stanowić będzie kontrola i redukcja hałasu do wartości dopuszczalnych na terenach, na których zaobserwowano przekroczenia obowiązujących norm.