Autostrada A1

Plan autostrady

A1

Co to jest Strategiczna Mapa Hałasu?

Strategiczna Mapa Hałasu stanowi opracowanie określające skalę oraz zasięg potencjalnego odziaływania akustycznego głównych źródeł hałasu występujących w środowisku takich jak:

 • hałas pochodzący od ruchu kołowego (np. autostrady, główne drogi w miastach)
 • hałas pochodzący od ruchu szynowego (np. linie kolejowe, linie tramwajowe)
 • hałas pochodzący od ruchu lotniczego (np. lotniska cywilne, lotniska wojskowe)
 • hałas pochodzący od instalacji przemysłowych (np. duże zakłady produkcyjne, centra handlowe)

Przedstawione w Strategicznych Mapach Hałasu wyniki otrzymano wykorzystując specjalistyczne oprogramowanie akustyczne. Obecnie wykorzystywane oprogramowanie pozwala na właściwe odzwierciedlenie warunków propagacji hałasu w środowisku poprzez tzw. modelowanie akustyczne. Modelowanie akustyczne polega między innymi na: odzwierciedleniu charakterystyki źródeł hałasu, ukształtowania terenu, lokalizacji oraz określeniu parametrów obiektów podlegających ochronie oraz analizy zagospodarowania najbliższych terenów.

Obliczone na podstawie ww. danych, wyniki długookresowych wskaźników hałasu, służą miedzy innymi do: oceny jakości klimatu akustycznego na terenach podlegających ochronie, określania harmonogramu ewentualnych działań naprawczych, aktualizacji dokumentacji planistycznych tj. plany zagospodarowania przestrzennego województw, studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

Należy pamiętać iż przedstawione na mapach akustycznych poziomy hałasu stanowią średnie wartości dźwięku w skali roku i nie odzwierciedlają stanu klimatu akustycznego w konkretnej chwili.

fot. Kacper Kowalski

Podstawa prawna

Obowiązek sporządzania map akustycznych wynika z zaimplementowanych do polskiego ustawodawstwa poprzez ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2013, poz. 1232 z późn. zm.), regulacji Dyrektywy 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego oraz Rady odnoszącej się do oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku (Dz.U. WE L 189 z dnia 18 lipca 2002 r., Rozdział 15 Tom 07 P. 101 - 115). Ww. regulacje Dyrektywy 2002/49/WE określają obligatoryjny zakres informacji zawartych strategicznych mapach akustycznych: częstotliwość i terminy realizacji, definicję długookresowych wskaźników hałasu, metodyki obliczeniowe oraz sposób analiz i prezentacji uzyskanych wyników. Podstawowe cele którym przyświeca realizacja zaleceń Dyrektywy 2002/49/WE to:

 1. Ustalenie i wdrożenie wspólnych europejskich wskaźników oceny hałasu oraz metod ich wyznaczania.
 2. Regularne opracowywanie map akustycznych dla określonych obszarów.
 3. Opracowanie i realizacja na podstawie sporządzonych map akustycznych długofalowych programów ochrony środowiska przed hałasem.
fot. Kacper Kowalski


fot. Kacper Kowalski

Polskie normy dotyczące hałasu

Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku A w środowisku zostały określone i przedstawione w Rozporządzenia Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826). Dopuszczalne wartości poziomów dźwięku określa się w zależności od rodzaju źródła, rodzaju zagospodarowania terenu oraz okresu odniesienia.

Część opisowa mapy akustycznej dostępna jest w:

 • Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego
 • Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku
 • Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy